HOTLINE: (028) 38.367.384

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 LÊ TẤN ĐẠT BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0908220004
2 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0908406086
3 NGUYỄN HOÀNG TÂM PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 0908242245
4 ĐỖ ĐÌNH HẬU PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 0903314180
5 PHẠM XUÂN TÚY PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 0937299987
6 MÀN DUY HÒA TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0903843821
7 NGUYỄN HOÀNG MINH HƯNG CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG 0908188895