HOTLINE: (028) 38.367.384
lan chiem long le duong 

NỘI DUNG (18/08/2020 - 14:17)

Toi xin phan anh ve tinh trang lan chiem long le duong dien ra thuong xuyen tai van phong xe nay, ho dau xe thuong xuyen trong viec van chuyen hang hoa va khach, gay kho khan cho viec buon ban va di lai cua nguoi dan. Xin vui long ho tro giai quyet dum chung toi. chung tui chan thanh cam on